Passend onderwijs

Onderwijs
Wij hebben als school het streven de kinderen volop de kans te geven hun kwaliteiten en talenten op een zo breed mogelijk vlak te ontwikkelen. De achterliggende gedachte daarbij is dat iedere leerling terecht moet komen in de vorm van voortgezet onderwijs, die goed bij hem/haar past. In de meeste gevallen lukt dat zonder problemen. Het blijft moeilijk daar garanties voor te geven, want ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier, in een eigen tempo. Deze ontwikkeling stopt natuurlijk niet na groep 8. Hoe die ontwikkeling na de basisschool verder gaat is nooit precies te voorspellen, maar wel van duidelijke invloed op de verdere schoolcarrière in het voortgezet onderwijs. Gedurende de schoolloopbaan van uw kind op onze school trekken we regelmatig een vergelijking tussen uw kind en een gemiddelde landelijke leerling d.m.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit geeft ons een goed beeld van de mogelijkheden van uw kind en het niveau van onderwijs zoals deze wordt gegeven op onze school. Als kinderen individueel of in groepsverband ‘uitvallen’, kan daar actie op worden ondernomen. Dat betekent individuele hulp of hulp in groeps- of klassenverband. We stimuleren het kind om al z’n mogelijkheden optimaal te benutten. Bovendien kunnen we goed zien of ons onderwijs voldoende rendement oplevert. Als de resultaten achterblijven bij de verwachtingen kijken we waar dat aan ligt en nemen we daar actie op. We stellen ons als school actief op, onze manier van onderwijs steeds  kritisch bekijkend. Zodoende proberen we steeds aan de gestelde doelstelling te voldoen, namelijk: kinderen, gezien hun kwaliteiten, zo ver mogelijk proberen te krijgen in hun ontwikkeling.

Begeleiding
In onze school kijken we naar de mogelijkheden van ieder kind. Sommige kinderen hebben extra instructie nodig, andere kinderen hebben meer uitdaging nodig en weer anderen hebben een aangepast programma of een andere manier van aanpak nodig. Als speciale hulp of extra ondersteuning nodig is, dan wordt er volgens een plan gewerkt. Dat is onderdeel van het groepsplan. In een enkel geval wordt een individueel handelingsplan of ontwikkelperspectief (OPP) opgesteld. Dit wordt geëvalueerd in overleg met de intern begeleider. Als uw kind een aangepast programma krijgt of extra ondersteuning, wordt u hierover geïnformeerd. We streven ernaar het kind in de klas het onderwijs te geven dat het nodig heeft. Tijdens het zelfstandig werken kan de leerkracht momenten vrij maken om een kind of groepje kinderen extra te begeleiden. Ook tijdens de gymuren is die mogelijkheid er. 

Uitdaging
Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het basisprogramma maken we gebruik van Levelwerk. Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten en kan worden gebruikt vanaf groep 3 t/m groep 8. Het biedt begaafde leerlingen, slimme leerlingen en leerlingen met een goede werkhouding uitdaging. De lat ligt hoog: er valt echt iets te leren. Er is aandacht voor executieve functies en metacognitieve vaardigheden met creatieve, technische, sociale en kunstzinnige opdrachten. Indien kinderen nog meer uitdaging nodig hebben, zijn er de kangoeroegroepen binnen Agora. Deze groepen krijgen een dagdeel per week aanbod op twee locaties binnen Agora. Het aanbod is afgestemd op de meerbegaafde leerling en de nadruk ligt op vaardigheden en ontmoeting van gelijkgestemden. De toelating tot de kangoeroegroepen loopt via de IB-er van de school.